_Blog lepszybiznes - e-blogi.pl
_Blog lepszybiznes
Wycena marki firmy 2020-02-16

Jednym z najistotniejszych, a niekiedy najistotniejszym składnikiem własności intelektualnych przedsiębiorstwa jest jego marka. Marka firmy odgrywa zwykle bardzo ważna rolę w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Z tego powody wycena marki stanowi coraz częściej przedmiot badań w praktyce i literaturze poświęconej zagadnieniom wyceny podmiotów gospodarczych.


Wycena marki przedsiębiorstwa jest realizowana nie tylko na potrzeby wyceny całego przedsiębiorstwa. Marka bywa także przedmiotem indywidualnych transakcji kupna lub sprzedaży, wkładu niepieniężnego do spółki, przedmiotem sporu sądowego (roszczeń odszkodowawczych) czy nawet przedmiotem zabezpieczenia zaciąganego zadłużenia (np. emitowanych obligacji).


Metody wyceny marki dzieli się na dochodowe, porównawcze (rynkowe) i odtworzeniowe (kosztowe). Każde z wymienionych podejść w swoim zakresie posiada kilka metodologii różniących się między sobą techniką dokonywania szacunków. Choć w literaturze wymienia się zazwyczaj te trzy podejścia, w praktyce wycena marki jest realizowana najczęściej w podejściu dochodowym metodą hipotetycznych opłat licencyjnych lub metodą nadwyżki dochodu. Każda z tych dwóch metod – mówiąc w uproszczeniu – wymaga ustalenia jaka część dochodów (przepływów pieniężnych) wynika z posiadania tego wycenianego aktywa jakim jest marka przedsiębiorstwa. Wartość marki wg tych metodologii stanowi suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych jakie marka przedsiębiorstwa generuje w toku działalności operacyjnej firmy.


Popularność zastosowania metod dochodowych wynika z tego, że w praktyce niezmiernie trudno jest oszacować koszty odtworzenia wycenianej marki lub marki porównywalnej. Na wykreowanie marki ma wpływ często m.in. długi okres funkcjonowania firmy i jakość wykonywanych produktów i usług.


Brak jest także szczegółowych informacji na temat transakcji kupna/sprzedaży porównywalnych aktywów. Tego typy transakcje nie należą do popularnych, a te które występują na rynku mają zwykle poufny charakter. Więc nawet jeżeli znana jest wartość marki, trudno dotrzeć do innych warunków transakcji, które mogą mieć charakter cenotwórczy.


Due diligence finansowe 2020-02-11

Due diligence finansowe na rynku transakcji fuzji i przejęć to szczegółowa analiza finansowa przedsiębiorstwa obejmująca najważniejsze aspekty wynikające ze sprawozdawczości finansowej i zarządczej. W jej zakres wchodzi analiza sprzedaży, kosztów działalności, wskaźników finansowych, majątku i zobowiązana, a także obciążeń podatkowych.


Due diligence finansowe jest idealnym materiałem, na podstawie którego realizowana jest wycena spółki przeznaczonej do sprzedaży.


Sprzedaż produktów, towarów i materiałów


Jednym z elementów analizy Due diligence finansowego musi być potencjał rynkowy przedsiębiorstwa i zdolność do generowania przychodów w tym zdolności produkcyjne, struktura sprzedaży terytorialna, produktowa, a nawet udział poszczególnych kontrahentów.


Najważniejszymi czynnikami ryzyka wynikającymi ze struktury sprzedaży jest ryzyko koncentracji, zmienności zamówień i zmiany cen, te elementy także podlegają ocenie.


Koszty działalności podstawowej


Struktura rodzajowa i kalkulacyjna kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa to źródło cennych informacji o obecnej i przyszłej rentowności przedsiębiorstwa. Szczegółowa analiza kosztów pośrednich, bezpośrednich, kosztów sprzedaży i kosztów administracyjnych może dać odpowiedź na wiele pytań dotyczących ryzyka zmienności cen surowców, presji płacowej czy ewentualnych możliwości optymalizacji.


Analiza kosztów i przychodów szczególnie na poziomie pozostałej działalności operacyjnej zyskuje dodatkowe atuty, jeżeli zostanie uzupełniona o identyfikację pozycji niegotówkowych i jednorazowych (incydentalnych) ułatwiając oszacowanie znormalizowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej


Aktywa trwałe


Do najbardziej istotnych dla potencjalnego inwestora informacji należy kwestia struktury majątku trwałego przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji:  • nieruchomościowej,

  • parku maszynowego – jego wartości i stopnia umorzenia, wymaganych nakładów inwestycyjnych na jego utrzymanie lub ewentualną modernizację,

  • wartości i realnej przydatność różnego rodzaju składników niematerialnych,

  • wartości rynkowej aktywów finansowych i innych podjętych inwestycji długoterminowych.


Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy


Ważnym elementem w obszarze nie tylko zarządzania procesami produkcji jest kapitał obrotowy. Warto, dlatego sprawdzić strukturę rzeczową i terminową (zalegania) zapasów, poziom przeterminowanych należności handlowych oraz terminy zapadalności zobowiązań handlowych. Wszystkie te elementy mają istotne znacznie do określenia stopnia zapotrzebowania na kapitał obrotowy dla poszczególnych wariantów zmiany sprzedaży.


Zobowiązania


Kluczowe ryzyka funkcjonowania przedsiębiorstwa wiążą się zawsze z poziomem jego zadłużenia, dlatego nie bez znaczenia jest struktura finansowania badanego przedsiębiorstwa. Analiza harmonogramu spłaty i kosztów zobowiązań finansowych, identyfikacja przyszłych zobowiązań o nieokreślonej wartości i terminie spłaty oraz zobowiązań warunkowych oraz ryzyka związane z tymi grupami zobowiązań, może istotnie zmienić sposób postrzegania przedsiębiorstwa. Szczególnie dotyczy to przedsiębiorstw o wysokim ryzyku niewypłacalności lub korzystających ze skomplikowanych instrumentów finansowych.


Efektywna stopa podatku dochodowego


Jednym z wyznaczników przyszłych obciążeń podatkowych są rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wśród nich są możliwe do odliczenia straty podatkowe z lat poprzednich. Pozycje te powinny zostać starannie przeanalizowane, bowiem często stosowanie różnych zabiegów księgowych może zmniejszać podatek w jednym okresie, kosztem okresów następnych. Ważne są też tzw. różnice w podstawie opodatkowania trwałe i przejściowe, które mogą mieć istotny wpływ na kształtowanie się obciążeń podatkowych, z reguły zwiększając płatności podatkowe. ich identyfikacja pozwoli wówczas oszacować efektywna stopę podatkową przedsiębiorstwa.  


Wskaźniki finansowe i podsumowanie


Dobrym podsumowaniem przeprowadzonej analizy jest skorygowane sprawozdanie finansowe uwzględniające urealnione pozycje. Na jego podstawie warto sporządzić analizę wskaźnikową przedsiębiorstwa, gdzie oszacowane zostaną najistotniejsze wskaźniki finansowe.


Wycena przedsiębiorstwa – cele i metody 2019-12-30

Realizacja wyceny przedsiębiorstwa wymaga na wstępie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań, najważniejsze to:


Jaki jest cel wyceny? – Cel wyceny to nie zawsze ustalenie ceny sprzedaży lub zakup przedsiębiorstwa. Wycenę przedsiębiorstwa realizuje się często na potrzeby ewidencyjne (sprawozdawcze), roszczeniowe, zabezpieczenia zobowiązań itd. Każdy cel wymaga określonej procedury postępowania (np. bardziej lub mniej ostrożnego podejścia w zakresie prognozy finansowej, czy wyboru odpowiedniej metody wyceny przedsiębiorstwa).


Jaką datę wyceny zastosować? Odpowiedź na to pytanie jest zazwyczaj z góry narzucona przez przepisy prawa w związku z którymi wycena przedsiębiorstwa jest realizowana albo przez cel wyceny. Istotnym czynnikiem wyboru daty wyceny jest też kwestia dotycząca możliwości uzyskania najbardziej aktualnych danych (głównie finansowych) na temat wycenianego podmiotu.


Co dokładnie jest przedmiotem wyceny? Choć pytanie to może wydawać się banalne, odpowiedź nie zawsze jest oczywista. Celem wyceny może bowiem być przedsiębiorstwo w różnych postaciach, może to być np. wycena akcji lub udziałów (zarówno pakietu 100% własności, ale również wycena pakietu mniejszościowego), wycena udziałów własności w spółce osobowej lub cywilnej, wycena akcji uprzywilejowanych lub pakietu pozbawionego niektórych praw na mocy statutu lub umowy spółki, w końcu może to być również wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) lub tego samego biznesu ale pod inną nazwą roboczą np.: „samodzielnego biznesu”, jeżeli w rozumieniu odpowiednich przepisów prawnych, dane przedsiębiorstwo nie spełnia definicji ZCP.


Jaką metodę wyceny wybrać? W celu wyboru odpowiedniej metody należy uwzględnić wiele czynników, w szczególności: cel wyceny, przedmiot działalności, etap działalności, sytuację ekonomiczno-finansową, udział wycenianego pakietu (większościowy / mniejszościowy), status spółki (publiczna / niepubliczna).


W praktyce najczęściej wyróżnia się trzy podejścia do wyceny podmiotów gospodarczych:


Dochodowe – w ramach, którego wyróżnia się metody oparte na przepływach pieniężnych dla właścicieli (metoda FCE), na przepływach pieniężnych dla właścicieli i wierzycieli (metoda FCF), oraz metodę skorygowanej wartości bieżącej (metoda APV).


Majątkowe – w ramach, którego wyróżnia się metodę skorygowanych aktywów netto (SAN), metodę rynkowej wartości likwidacyjnej i metodę odtworzeniową.


Porównawcze (rynkowe, mnożnikowe) – czyli metoda giełdowych mnożników rynkowych lub metoda transakcyjnych mnożników rynkowych.


Wycena przedsiębiorstwa w procesie due diligence 2019-11-10

Due diligence to kompleksowa analiza, badanie i ocena ryzyka inwestycji w podmioty gospodarcze. Due diligence sporządza się zawsze wtedy, kiedy występuje ryzyko lub niepewność w stosunku do niektórych lub wszystkich obszarów działalności przejmowanego przedsiębiorstwa. Celem due diligence jest identyfikacja czynników ryzyka towarzyszących działalności badanego podmiotu i ewentualna ocena możliwości jego ograniczenia, wskazanie nieprawidłowości występujących w analizowanej jednostce, sprawdzenie zgodności danych rzeczywistych z wcześniej otrzymanymi, analiza kondycji finansowej i ocena stopnia przygotowania do połączenia oraz poszukiwanie efektów synergii i oszacowania ich skali.


Jednym z istotnych elementów, albo nawet celów due diligence jest wycena przedsiębiorstwa, którego due diligence dotyczy. Wycena udziałów w spółce będącej celem przejęcia służy do określenia ceny transakcyjnej lub parytetu wymiany łączących się spółek.


Można wskazać trzy metody wyceny przedsiębiorstw na rynku fuzji i przejęć tj. dochodową, majątkową i porównawczą. Jednak podstawową metodą wyceny przejmowanego biznesu najczęściej bywa metoda DCF oraz pomocniczo metoda porównawcza. Rzadziej spotyka się stosowanie metod majątkowych.


Zgromadzone w procesie due diligence dane i dokumenty oraz sporządzone analizy są bardzo dobrym źródłem informacji służącym do sporządzenia prognoz finansowych i oszacowania wartości przedsiębiorstwa.


Due diligence – definicja 2019-11-04

Due diligence wykonywane w związku z przejęciem podmiotów gospodarczych to szczegółowa weryfikacja przejmowanego przedsiębiorstwa wykonywana na zlecenie potencjalnego inwestora (lub spółki przejmowanej (vendor due diligence) w celu określenia ryzyk i korzyści związanych z transakcją, analizy kondycji i perspektyw przedsiębiorstwa oraz ustalenia stopnia przygotowania podmiotu do przejęcia lub integracji z przejmującym. Ustalone w toku analizy czynniki służą także do oszacowania wartości przejmowanego biznesu i efektów synergii wynikających z połączenia. Technicznie due diligence powinno również służyć potwierdzeniu otrzymanych na wstępnym etapie rozmów, informacji i danych.


Najczęściej badane w ramach due diligence obszary to kondycja ekonomiczno-finansowa (due diligence finansowe), podatki i zagadnienia prawne (due diligence prawno-podatkowe) oraz struktura organizacyjna i model biznesowy (due diligence organizacyjne lub biznesowe lub strategiczne). Dla niektórych przedsiębiorstw, ze względu na ich specyfikę zachodzi uzasadnienie do przeprowadzenia due diligence środowiskowego, technologicznego lub informatycznego.


Due diligence w obrocie gospodarczym można wykonywać w odniesieniu do przedsiębiorstwa jako obiektu przejęcia, ale również nieruchomości, funduszu, własności intelektualnych, portfela wierzytelności czy innych instrumentów finansowych.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]